Regard en Elle

Resous asistans ak refij pou fanm k ap sibi vyolans ak timoun yo

OUVÈ 24 SOU 24​

Èske w nan sitiyasyon
pou w sibi vyolans?

Kit ou te sibi vyolans sikolojik, vèbal, ekonomik, seksyèl, fizik oswa lòt, kontakte nou depi kounye a.

  • Èske patnè entim ou an vyolan? 
  • Èske w pè pou sekirite w ak sekirite timoun ou yo?
  • Èske w ap sibi entimidasyon, ou anba presyon, denigreman, elatriye.?
  • Èske w konn ap poze tèt ou kesyon sou sitiyasyon w oswa sou pa yon moun pwòch ou?

Regard en Elle
LA POU OU !

Nou ofri gratis :

Refij ijans tanporè pou fanm yo ak timoun yo

Liy ekout pa telefòn ki disponib 24 sou 24

Sèvis akonpayman pou manman yo ak timoun yo

Rankont pou bay enfòmasyon ak pataj an gwoup

Sèvis pou moun ki pwòch fanm ki viktim vyolans yo

Tout sèvis nou yo gratis epi yo konfidansyèl
pou fanm yo ak timoun yo, kit yo rete nan refij la kit yo pa rete la.

Nou bay sèvis nou yo nan lang fransè. Men nou ka adapte sèvis nou yo nan lòt lang, ak èd entèprèt
lè sa posib oswa nou ka itilize zouti tradiksyon nan kominikasyon.

Palmarès mit yo gaye ki pi rèd konsènan refij yo

Témoignages

marie-ange

Marie-Ange

Intervenante chez Regard en Elle

Gina

Employée et ancienne résidente chez Regard En Elle

Martine

Intervenante chez Regard en Elle

Sou kèlkeswa fòm vyolans lan ye, li kite gwo mak epi li lakòz anpil soufrans. Nan yon sitiyasyon vyolans, tout fanm dwe kapab kale je yo epi di NON san yo pa pè yo fè li mal.